Program Yönetimi Hizmeti

Program Yönetimi (Tam Süreç Yönetimi) bir yatırım projesinde en başından en sonuna kadar izlenecek süreçlerin gerekli tüm tecrübe, bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip ekipler vasıtasıyla yönetilerek planlanan stratejik hedeflere ( Tavan Maliyet, Hasılat, Süre, Kalite, İş Güvenliği ) ulaşılmasıdır.

 

Tepe İnşaat’ın, yarım asırlık yatırım tecrübesinin sonucu olan Program Yönetimi Hizmeti, aşağıdaki 13 adımla yatırımın en iyi kazanca dönüşmesini sağlar.

1.Çerçeve Sözleşme Yapılması

Tarafların şartlar oluştuğu takdirde Program Yönetimi Sözleşmesi imzalamasına kadar olan süreçte karşılıklı iyi niyet ve birlikte çalışma arzusu içinde olduklarına ilişkin bir protokoldür. Bu süreçte gereken durumlarda arsa imar uygulama süreçleri yönlendirilir, en faydalı kullanım analizi (best use) yaptırılır ve ön fizibilite raporu hazırlanır.

2.Arsa İmar Uygulama Süreçleri

1/5000’lik ve/veya 1/1000’lik planların hazırlanması ve onayı, parselasyon planlarının hazırlanması ve onayı, kadastro ve tapu daireleri süreç takibi veya ifraz / tevhid işlemleri yapılır.

3.En Faydalı Kullanım Analizinin Yapılması

Arsanın en faydalı kullanım raporu hazırlanır. Bölgesel pazar araştırmaları yapılır.

4.Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması

Best use raporu sonuçlarına göre kurgusal bir proje tasarlanarak tavan maliyet hesaplanır, pazar araştırmalarına istinaden minimum hasılat hesapları yapılır. Satış projeksiyonu, iş programı ve nakit akış çalışmaları tamamlanır. Hazırlanan rapor İşveren’e sunulur.

5.Program Yönetim Sözleşmesi Yapılması

Ön fizibilite raporunun teslimi ile çerçeve sözleşme süreci sona ermiş olur. İşverene Maliyet, Hasılat,  Süre, Arsa Değeri, Karlılık, Tepe İnşaat Program Yönetimi Teklifi olmak üzere 5 ana başlıkta bilgi sunulur ve teklif hazırlanır.

6.Tasarım Yönetimi Yapılması

Tasarım kriterleri belirlenir, sözleşme hazırlanır, tasarımı yapacak firma(lar) seçilir, konsept proje belirlenir, avan proje ve ruhsat projesi hazırlatılılır, mahal listesi ve malzeme kararları verilir.

7.Detaylı Fizibilite Raporu Hazırlanma

Elde edilen veriler ile kapsamlı maliyet ve hasılat hesapları yapılır.

8.Resmi İzinlerin Alınması

İnşaat ruhsatı alınması amacıyla gerekli tüm başvurular gerçekleştirilir ve gerekli izinler alınır. Süreç, belediyelere göre değişiklik göstermektedir.

9.İnşaat Proje Yönetim Planı

Kapsam, Tasarım, Zaman, Maliyet, Kalite, Çevre & İş Güvenliği, Kaynak, İletişim ve Risk Yönetimi konularını kapsayan İnşaat Proje Yönetim Planı hazırlanarak inşaat sürecinin tüm adımları detaylı olarak ele alınır.

10.Pazarlama Satış Yönetim Planı

Gerekli tüm araştırmalar ve analizlerle pazar durumu belirlenir, Bu veriler ışığında satış stratejileri ve ürün fiyatları, Şerefiyelendirme esasları hazırlanır ve ilk çıkış fiyat listesi oluşur.

11.İmalat ve Satış Süreci

İmalat ve satış dönük tüm faaliyetler Yönetim Planları dahilinde gerçekleştirilir. Belirli dönemlerde Proje Yönetim Planları revize edilerek güncel ihtiyaçlar, şartlar ve varsa Müşteri istekleri doğrultusunda yeniden hazırlanır. Her aşamada detaylı bilgi raporlanır.

12.Teslim Süreci

İskan ruhsatı, tapu devri, teslim işlemleri ve abonelikleri içeren teslim süreci gerçekleştirilir.

13.Garanti Periyodu ve Teslim Sonrası Hizmetler

Yasal garanti süresi boyunca oluşabilecek aksaklıklar giderilir. Müşteri şikayetleri alınır ve uygun işlemler yapılır.

SİZİ ARAYALIM